ആകമാന സഭാനിലപാടുകള്‍

20101124

പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസു്മാരുടെ രണ്ടാം പട്ടിക

ഓർത്തഡോക്സ് പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ പരമാചാര്യന്‍മാരായ പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കോസ് - പാത്രിയർക്കീസു്മാരുടെ പട്ടിക
(എതിര്‍ കാതോലിക്കോസുമാരെ എണ്ണത്തില്‍ പെടുത്താത്തതു്)
(ക്രമ നമ്പര്‍, പേരു്, ഭരണകാലം, ആസ്ഥാനം എന്ന ക്രമത്തില്‍)
1. മാർ തോമാ ശ്ലീഹാ 35—72 ഉറഹ, മലങ്കര
2. മാർ ആദായി 37—65 ജൂലൈ 30 ഉറഹ
3. മാർ ആഗായി 66—87 ഉറഹ
4. മാർ മാറി 88—120 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
5. മാർ അബ്രോസിയൂസ് 121—137 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
6. മാർ അബ്രാഹം പ്രഥമന്‍ 159—171 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
7. മാർ യാക്കോ 172—190 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
8. മാർ ആഹാദാ ബൂയ് 190—220 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
9. മാർ ശഹലൂപ്പാ 220—240 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
10. മാർ പാപ്പ 317—329 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
11. മാർ ശെമഓൻ ബർസാബെ 329—341 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
12. മാർ ശഹ്‍‍ദോസ്ത് 341—345 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
13. മാർ ബർബാശേമിൻ 345—350 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
14. മാർ താമൂസ (താമൂസൊ) 363—371 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
15. മാർ കയൂമാ 372—399 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
16. മാർ ഇസഹാക്ക് 399—410 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
17. മാർ ഓഹ് (ആഹായ്) 410—415 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
18. മാർ യാബാലാഹാ 415—420 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
19. മാർ മാഗ്നസ് 420 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
20. മാർ മറാബോക്ത് 420—421 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
21. മാർ ദാദീശോ 421—456 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
22. മാർ ബാബൂയാഹ് 456/7—484 (സഹദാ) സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
23. മാർ അക്കാക്കിയൂസ് (നെസ്തോറിയ കക്ഷി) 484/5—496 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
24. മാർ ബാബി (ബാബായ്) (നെസ്തോറിയ കക്ഷി) 496—503 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
25. മാർ ശീലാസ് (നെസ്തോറിയ കക്ഷി)503—523 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
26. മാർ ഏലീശാ (നെസ്തോറിയ കക്ഷി) 523/4—539 സ്റ്റെസിഫോൺ
■ മാർ നര്‍‍സെ(നെസ്തോറിയ കക്ഷി) 523/4—539 സോലിക്യ
27. മാർ പൗലോസ് (നെസ്തോറിയ കക്ഷി) 539—540 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
28. മാർ ആബാ +552 (നെസ്തോറിയ കക്ഷി) 540—543 സോലിക്യ-സ്റ്റെസിഫോൺ
29. മാർ യാക്കോബ് ബുര്‍‍ദാന (+577) 543—559 ഉറഹ
30. മാർ അഹൂദേമ്മേ 559—575 തെക്‍രീത്
31. മാർ കാമീശോ 578—609 തെക്‍രീത്
32. മാർ ശമുവേല്‍ 614—624 തെക്‍രീത്
33. മാർ മറൂഥാ 629—649 മെയ് 2 തെക്‍രീത്
34. മാർ ദനഹാ പ്രഥമന്‍ 649— 659 നവം 3 തെക്‍രീത്
35. മാർ ബാറേശു 669—684 ഡിസം 17 തെക്‍രീത്
36. മാർ അബ്രാഹം ദ്വിതീയന്‍ 684- 685 തെക്‍രീത്
37. മാർ ദാവീദ് 685 — 686 തെക്‍രീത്
38. മാർ യോഹന്നാന്‍ സാബാ 686 മദ്ധ്യം—688 ജനു 4 തെക്‍രീത്
39. മാർ ദനഹാ ദ്വിതീയന്‍ 688 മാര്‍‍ച്ച് 13—727ഒക്ടോ 19 തെക്‍രീത്
40. മാർ (ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ) പൗലോസ് 727-757 മാര്‍‍ച്ച് 25 തെക്‍രീത്
41. മാർ യോഹന്നാന്‍ കീയൂനായ 757— - - പുറത്താക്കപ്പെട്ടു തെക്‍രീത്
42. മാർ യൗസേപ്പ് (കാലം ചെയ്യുന്നതു് വരെ തുടര്‍ന്നു) തെക്‍രീത്
43. മാർ ശർബീല്‍ (സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്തു) തെക്‍രീത്
44. മാർ ശെമഓന്‍ (പുറത്താക്കപ്പെട്ടു, പിളര്‍‍പ്പു്) തെക്‍രീത്
45. മാർ ബസേലിയോസ് ബാലാദ് (ബാലാദിലെ ബസേലിയോസ്) - - —830 തെക്‍രീത്
46. മാർ ദാനിയേല്‍ 830—834 തെക്‍രീത്
47. മാർ തോമാ (തെക്‍രീതു്കാരന്‍) 834—847 മെയ്8 തെക്‍രീത്
48. മാർ ബസേലിയോസ് ലാസര്‍ എസ്തുനാറ848 സെ 23—868 ഒക്ടോ17 തെക്‍രീത് -നിസിബിസ്
■ മാർ മല്‍‍ക്കിസദെക്ക് 857—868നവം26 (എതിര്‍ മപ്രിയാന) തെക്‍രീത്
49. മാർ സര്‍‍ഗീസ് 872—883നവം 11 തെക്‍രീത്
50. മാർ സര്‍‍ഗീസ് അത്താനാസിയോസ് 887 ഫെ 8-903 ഡി 27 തെക്‍രീത്
51. മാർ തോമാ എസ്തുനാറ 910സെ 9—911ജനു തെക്‍രീത്
52. മാർ ദനഹാ കാദീശ 912-932 തെക്‍രീത്
53. മാർ ബസേലിയോസ് പ്രഥമന്‍ 936 നവം—960 ആഗസ്റ്റ് തെക്‍രീത്
54. മാർ കുറിയാക്കോസ് ഹോറാന്‍ 962—979ഫെ തെക്‍രീത്
55. മാർ യോഹന്നാന്‍ ദമസ്കോസു് (ദമസ്കോസു്കാരന്‍) 981—988 തെക്‍രീത്
56. മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് ബര്‍‍ക്കീക്കി 991—1016 (പുറത്തുപോയി) തെക്‍രീത്
57. മാർ അത്താനാസിയോസ് അബ്ദല്‍ മശീഹ 1016—1041 തെക്‍രീത്
58. മാർ ബസേലിയോസ് ദ്വിതീയന്‍ (തെക്‍രീതു്കാരന്‍)1046—1069 തെക്‍രീത്
59. മാർ യോഹന്നാന്‍ സ്ലീബ 1075—1106 തെക്‍രീത്
തെക്‍രീത് സഭാകേന്ദ്രം അറബികള്‍ പിടിച്ചിടുത്തു തെക്‍രീത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍‍ ചിതറി.1089 -ല്‍ മൂസല്‍ താല്കാലിക ആസ്ഥാനം
60. മാർ ദിവന്നാസിയോസ് മോശ 1112—1142/3 തെക്‍രീത് പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിതു. ആസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദ്
61. മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് ലാസര്‍ 1443—1464 ബാഗ്ദാദ് -മൂസല്‍
62. മാർ യോഹന്നാന്‍ സാറൂഗായാ (സ്രോഗിലെ യോഹന്നാന്‍) 1164-1188 മൂസല്‍
63. മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് യാക്കൂബ് 1189—1214 മൂസല്‍
■ മാർ ദിവന്നാസിയോസ് ബര്‍‍മസീഹ് (എതിര്‍ കാതോലിക്കോസ്)1189—1203 വിമത കക്ഷി
64. മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് ദാവീദ് 1215-1222 അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസായി മത്തായിദയറ
65. മാർദിവന്നാസിയോസ് സ്ലീബ കഫര്‍‍സല്‍‍തായ 1222—1231സെപ്തംബര്‍ ‍(കൊല്ലപ്പെട്ടു) മത്തായിദയറ
66. മാർ യോഹന്നാന്‍‍ ബര്‍‍ മാദാനി 1232—1253 (എതിര്‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസായി1263ല്‍ കാലംചെയ്തു) മത്തായി ദയറ
67. മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് സ്ലീബ 1253—1258 മത്തായി ദയറ
68. മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് അബുല്‍ ഫറാജ് ബര്‍ അഹറോന്‍ (ബര്‍ എബ്രായ) 1264—1286 ജൂലൈ 3 മത്തായി ദയറ
69. മാർ ബര്‍‍സൗമാ സാഫി ബര്‍ എബ്രായ രണ്ടാമന്‍ 1288—1308 മത്തായി ദയറ- മൂസല്‍
70. മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മത്തായി ബര്‍‍ ഹനനിയാ 1317—1345 മത്തായി ദയറ-മൂസല്‍
71. മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബര്‍ കൈനായ 1358— - -കൊല്ലപ്പെട്ടു മത്തായി ദയറ-മൂസല്‍
72. മാർ അത്താനാസിയോസ് അബ്രാഹം 1364 ഒക്ടോ—1379
മത്തായി ദയറയും മൂസലും 1369ല്‍ മംഗോളിയര്‍ നശിപ്പിച്ചു.
73. മാർ ബസേലിയോസ് ബഹനാം ഹെദ്‍‍ലായ 1404—1412 (അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസായി)
74. മാർ ദീയസ്കോറസ് ബഹനാം അറബായ 1415—1417
75. മാർ ബസേലിയോസ് ബര്‍‍സൗമാ മാദാനായ 1422—1455
76. മാർ ബസേലിയോസ് അസീസ് 1471—1487
77. മാർ നോഹ 1490-1494 (1494മുതല്‍‍1509 വരെ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസ്)
78. മാർ അബ്രാഹം തൃതീയന്‍ 1494-1528
79. മാർ അത്താനാസിയോസ് ഹബീബ് 1528—1533 മൂസല്‍
80. മാർ ബസേലിയോസ് ഏലിയാസ് 1533—1552 മൂസല്‍
81. മാർ ബസേലിയോസ് നെമദ് അള്ളാ നൂര്‍‍ എദ്ദീന്‍ 1555—1575 (1557 മുതല്‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസും. 1578-ല്‍ സഭവിട്ടു് റോമാസഭയില്‍ ചേര്‍‍ന്നു). മൂസല്‍
82. മാർ ബസേലിയോസ് ദാവീദ് ഷാ ഇബ് നൂര്‍‍ എദ്ദീന്‍ 1575—1576 (അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസായി) മൂസല്‍
83. മാർ ബസേലിയോസ് പിലാത്തോസ് അല്‍ മന്‍‍സുറാതി 1576—1591 (അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസായി) മൂസല്‍
84. മാർ ബസേലിയോസ് അബ്ദ് അല്‍ ഗാനി 1591—1597 മൂസല്‍
85. മാർ ബസേലിയോസ് ഹാദായത് അള്ളാ പത്രോസ് 1597— 1639(1598ല്‍‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസായി) മൂസല്‍
86. മാർ ബസേലിയോസ് ശക്രള്ള പ്രഥമൻ 1639—1652 മൂസല്‍
87. മാർ ബസേലിയോസ് അബ്ദ് അല്‍ മിശിഹ പ്രഥമൻ 1655—1665 (1662 മുതല്‍ 1686വരെ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസും ആയി) മൂസല്‍
88. മാർ ബസേലിയോസ് ഹബീബ് 1665—1674 (1674 മുതല്‍ ബദല്‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസും1686മുതല്‍ 1687വരെ പ്രാമാണിക പാത്രിയര്‍‍ക്കീസും ആയി) മൂസല്‍
89. മാർ ബസേലിയോസ് യെല്‍‍ദാ 1675-1685 (1685ല്‍‍ കേരളത്തിലേയ്ക്കു് പോന്നു് കോതമംഗലത്ത് അടങ്ങി) മത്തായി ദയറ
90. മാർ (ബസേലിയോസ്) ഇഗ്നാത്തിയോസ് ഗീവറുഗീസ് 1685-1687 (1687 മുതല്‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസും) മൂസല്‍
91. മാർ ബസേലിയോസ് ഇസഹാക് ആസാര്‍ അല്‍ മൗസീലി 1687—1722(1709 മുതല്‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസും) മൂസല്‍
92. മാർ ബസേലിയോസ് ശക്രള്ള ദ്വിതീയൻ 1722—1745 (1723 മുതല്‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസും) മൂസല്‍
93. മാർ ബസേലിയോസ് ശക്രള്ള തൃതീയൻ 1748—1764 മലങ്കര
(1751ല്‍ കേരളത്തിലെത്തി 1764-ല്‍ കണ്ടനാട്ട് അടങ്ങി) ■ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ലാസര്‍ 1730—1759 മൂസല്‍-മത്തായി ദയറ
94. മാർ ബസേലിയോസ് ഗീവറുഗീസ് മോശ 1760 —1781(1768 മുതല്‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസും) മത്തായി ദയറ
95. മാർ ബസേലിയോസ് ബീശാറ 1782—1817
■ മാർ ബസേലിയോസ് മത്തായി (പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു) 1820 മത്തായി ദയറ
96. മാർ ബസേലിയോസ് ഏലിയാസ് കര്‍‍മേ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു 1825—1827 മത്തായി ദയറ
97. മാർ ബസേലിയോസ് ഏലിയാസ് അന്‍‍കാസ് 1827—1847(1739 മുതല്‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസും) മത്തായി ദയറ
98. മാർ ബസേലിയോസ് ബഹനാം 1852—1859 വേദവിപരീതിയായി മത്തായി ദയറ
1860-ല്‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസ് ഇഗ്നാത്തിയോസ് യാക്കോബ് ദ്വിതീയന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ദയര്‍ അസ്-സഫാറാനില്‍ കൂടിയ സുന്നഹദോസു് നാമമാത്രമായി മാറിയ പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കാസനത്തെ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കാസനത്തില്‍ ലയിപ്പിച്ചു.
99. മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് യാക്കോബ് ദ്വിതീയന്‍ 1860—1871 (1847- മുതല്‍ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസ്) മർദീൻ
100. മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് പത്രോസ് നാലാമൻ 1872—1894 (അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസ്) മർദീൻ
ഇന്ത്യന്‍‍ പൗരസ്ത്യ സഭ മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹദോസ് പ്രകാരം അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കാസനത്തിന്റെ കീഴിലായി
101. മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് അബ്ദ് അല്‍ മിശിഹ 1896—1912(1896- മുതല്‍ 1915വരെ അന്ത്യോക്യാ പാത്രിയര്‍‍ക്കീസ്) മർദീൻ പൗരസ്ത്യ കാതോലിക്കാസനത്തെ സമ്പൂര്‍‍ണമായി പുനരുദ്ധരിച്ചു് ഇന്ത്യൻ‍ പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ ഭരണം കൈമാറി
102. മാർ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് പ്രഥമൻ (1912—1913 മെയ് 2)കോട്ടയം പഴയസെമിനാരി
103. മാർ ബസേലിയോസ് ഗീവറുഗീസ് പ്രഥമൻ (1925—1928) കോട്ടയം പഴയസെമിനാരി
104. മാർ ബസേലിയോസ് ഗീവറുഗീസ് ദ്വിതീയൻ(1929—1964) കോട്ടയം പഴയസെമിനാരി, 1963 മുതല്‍ ദേവലോകം
105. മാർ ബസേലിയോസ് ഔഗേൻ പ്രഥമൻ (1964—1975) ദേവലോകം
106. മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് പ്രഥമൻ (1975—1991) ദേവലോകം
■ മാർ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ (എതിര്‍ കാതോലിക്കോസ്) (1975—1996) മൂവാറ്റുപുഴ (2002-ൽ സയുക്ത മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷന്‍ നിലവില്‍ വന്നതോടെ ഇരുകക്ഷികളും ഒന്നായി)
107. മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് ദ്വിതീയൻ(1991—2005) ദേവലോകം
108. മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ ദിദിമോസ് പ്രഥമൻ (2005—2010) ദേവലോകം
109. മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ (2010— തുടരുന്നു) ദേവലോകം

മാർ സ്നാപക യോഹന്നാൻ ദൈവരാജ്യ പഠന കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയതു്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ